Algemene voorwaarden | Mijlpaal Produkten | webshop voor tegelzetgereedschap en tegelzetters materialen

Algemene voorwaarden

Garantie en retouren

Bedenktermijn

Betaalmogelijkheden

Persoonsgegevens AVG

Klachten

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke rechtsbetrekking tussen OX Group Netherlands B.V. gevestigd te Maasland, handelend onder de naam Mijlpaal Produkten, verder te noemen Mijlpaal Produkten, en elke andere derde met wie Mijlpaal Produkten een overeenkomst is aangegaan. Afwijking van deze algemene voorwaarden is slechts van toepassing indien deze afwijking schriftelijk door Mijlpaal Produkten is bevestigd.
 2. Onze offertes en prijzen, ook welke in onze catalogi en prijscouranten staan vermeld, zijn onzerzijds steeds vrijblijvend. Indien met name na het sluiten van de koopovereenkomst wijzigingen optreden in kostprijs, door loonsverhogingen, gestegen materiaalprijzen, koersveranderingen of anderzijds, zijn wij gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen onder vermelding van de oorzaak.
 3. Alle prijzen zijn berekend inclusief emballage en exclusief B.T.W. en gesteld in Euro’s, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor facturen boven € 220,00 nemen wij de vrachtkosten voor onze rekening. Orders beneden € 220,00 worden belast met vrachten behandelingskosten van € 20,00. Minimum bestelbedrag € 50,00 netto.
 4. De mogelijkheid bestaat dat geleverde goederen een kleine, onbelangrijke afwijking vertonen van het door u bestelde. Deze afwijking mag niet betreffen de essenties van de overeenkomst.
 5. Het risico van het gekochte is vanaf het ogenblik dat de goederen ons bedrijf verlaten voor rekening van de koper.
 6. De verplichting tot levering vervalt in alle gevallen van overmacht van welke aard ook, daaronder te begrijpen werkstaking en niet voldoening aan hun verplichtingen van onze leveranciers. Wij zijn niet aansprakelijk voor vergoeding van enigerlei schade ontstaan door te late levering. Te late levering kan slechts in onderling overleg het annuleren van een order tot gevolg hebben.
 7. Producten kunnen worden aangetast door slijpsel of bij het blootstellen aan chemicaliën, producten die chemicaliën bevatten zoals cement, mortel, tegellijm of andere stoffen. Mijlpaal Produkten neemt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade.

 8. Betaling moet plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum netto. De koper is in gebreke door het enkel verstrijken van de betalingstermijn zonder dat een voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling daartoe is vereist.
 9. Bij overschrijding van de betalingstermijn behouden wij ons het recht voor over het te laat betaalde bedrag een rente in rekening te brengen met een minimum van de wettelijke rente van het tijdstip van in gebreke zijn en een maximum van 10% per kalendermaand. Incassokosten met een minimum van € 200,00 zijn voor rekening van de wederpartij.
 10. Wij behouden ons uitdrukkelijk het eigendom der geleverde goederen voor tot de volledige betaling heeft plaatsgevonden. De koper is verplicht de niet betaalde goederen op eerste aanmaning aan ons terug te geven en machtigt ons of degene, die wij daartoe aanstellen reeds nu alsdan de ruimte, waar de goederen opgeslagen liggen, te betreden en de goederen weg te halen.
 11. Advies en gebruikswijzigingen worden op basis van ervaringen en proeven naar eer en geweten meegedeeld en verbinden ons tot niets, behalve indien de tekortkomingen van die aard zijn dat de koper volgens de wet aanspraak mag maken op garantie of schadevergoeding. Hier gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan het vervangen van de foutieve goederen. Alle overige kosten zijn voor de koper. De gebruiker van het product moet bij elke inbouwsituatie en voor de verwerking ervan nagaan of het vrij is van gebreke en of het zich leent voor het voorziene doel. Voor de verwerking van dergelijke producten, die bijvoorbeeld wegens hun innovatief karakter niet voldoen aan de erkende regels van de techniek, dient de klant daarvoor met de bouwheer de nodige afspraken te maken.
 12. Eigendomsvoorbehoud. Mijlpaal Produkten behoudt zich de eigendom voor van alle door haar krachtens gesloten en nog te sluiten overeenkomsten aan koper afgeleverde en af te leveren zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Voorts geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Mijlpaal Produkten tegen koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten in de nakoming van overeenkomsten zoals hiervoor in de artikelen 8, 9 en 10 bedoeld. Door Mijlpaal Produkten afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Mijlpaal Produkten gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Koper is gehouden onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Mijlpaal Produkten, te bewaren.
 13. Door het aangaan van de overeenkomst verklaart de wederpartij kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden van Mijlpaal Produkten en daar onvoorwaardelijk mee in te stemmen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Mijlpaal Produkten bevestigd, zijn de algemene voorwaarden van de wederpartij niet van toepassing.
 14. Voor eventuele vergissingen of onjuiste gegevens in onze catalogi, brochures, offertes, orderbevestigingen of facturen, kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld, noch verplicht worden te leveren tegen een eventueel onjuist afgedrukte prijs.
 15.  Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. (zie klacht procedure Klik hier)
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 16. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 
 17. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag, onder nr. 53313461